September 2020

1. Voorwaarden: Deze campagne staat alleen open voor diegenen die zich inschrijven op https://www.messenger.com/t/iPurple.eu. De Campagne staat open voor Europese ingezetenen en is nietig waar dat wettelijk verboden is. De Campagne is onderworpen aan alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wetten en regels. Ongeldig waar dat wettelijk verboden is.

2. Regels Overeenkomst: Door deel te nemen gaat de deelnemer ("Jij") akkoord met de volledige en onvoorwaardelijke naleving van deze Regels, en je verklaart en garandeert dat je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen. Je gaat er verder mee akkoord dat de beslissingen van iPurple definitief en bindend zijn met betrekking tot de inhoud van deze Campagne.

3. Campagneperiode: Registratie wordt online geaccepteerd vanaf 26/09/2020 09:00 GMT+2 en tot 20/09/2020 23:59 GMT+2. Alle online inzendingen moeten uiterlijk op 04/10/2020 23:59 GMT+2 zijn ontvangen.

4. Hoe kan ik meedoen: Om deel te nemen aan de Campagne moet je een bericht indienen door op de "ik doe mee" knop te klikken die je vindt op https://m.me/iPurple.eu. Om in aanmerking te komen voor een prijs moet de deelname voldoen aan alle eisen van de Campagne, zoals gespecificeerd. Inzendingen die onvolledig zijn of niet voldoen aan de regels of specificaties kunnen naar eigen goeddunken van iPurple worden gediskwalificeerd. Optioneel toe te voegen Verbiage: Het systeem verwerkt automatisch dubbele boekingen, maar je mag in ieder geval maar één keer invoeren. Je dient de gevraagde informatie te verstrekken. Je mag niet meer dan de aangegeven tijden invoeren door meerdere e-mailadressen, identiteiten of apparaten te gebruiken om de regels te omzeilen. Als je gebruik maakt van frauduleuze methoden of probeert de regels te omzeilen, kan je inzending naar eigen goeddunken van iPurple worden verwijderd. Het voorgaande is ook van toepassing in gevallen waarin je probeert voordeel te halen uit de mensen die je hebt gesponsord door je Sponsorcode te gebruiken om de Wedstrijd te promoten. Dit zal resulteren in e-mails die naar je referrals worden gestuurd, maar in werkelijkheid hebben je referrals geen kans om te winnen omdat ze allemaal je referral code zullen gebruiken en je alleen maar zullen helpen om te winnen.

5. Prijzen: De winnaar van de campagne (de "Winnaar") ontvangt een van de volgende prijzen:

▶ Beloning 1: Een muziekalbum naar keuze, beschikbaar op www.ipurple.eu (zie productpagina)

▶ Beloning 2: Een Kbeauty-pakket met een Banila CLEAN IT ZERO (50ml), een Holika Holika eye metal glitter en twee SNP Ice Bear-maskers naar keuze (zie productpagina)

▶ Beloning 3: Een BT21 Back to School pack inclusief een Sticky Memo, een pen, een notitieboekje, een potlood, een potlooddoosje (naar keuze) (zie productpagina)

▶ Beloning 4: Een TOUCH IN SOL make-up pack inclusief een lipstick en een metallist pigment (naar keuze) (zie productpagina)

▶ Beloning 5: Een kortingsbon van 25 euro voor de productcatalogus op www.ipurple.eu.

De werkelijke/beoordeelde waarde kan verschillen op het moment van de toekenning van de prijs. De details van de prijs worden alleen door iPurple bepaald. Wissels in contanten of andere prijzen zijn niet toegestaan, behalve naar eigen goeddunken van iPurple. De prijs is niet overdraagbaar. Alle uitgaven met betrekking tot de prijs, inclusief maar niet beperkt tot alle federale, staats- en/of lokale belastingen, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar. Het is niet toegestaan om prijzen te vervangen of prijzen over te dragen aan andere personen of een verzoek te doen voor het equivalent in contanten door de winnaar. Aanvaarding van de prijs houdt in dat iPurple toestemming krijgt om de naam, de gelijkenis en de deelname van de winnaar te gebruiken voor reclame- en commerciële doeleinden zonder verdere compensatie, behalve wanneer dit wettelijk verboden is.

6. Winnaar selectie en notificatie: De winnaars worden na afloop van de wedstrijd in real time op de hoogte gebracht, onder toezicht van iPurple. De winnaars worden binnen vijf (5) dagen nadat de winnaars zijn genoemd door Facebook Messenger op de hoogte gesteld. iPurple is niet verantwoordelijk voor winnaars die geen bericht ontvangen vanwege spam, junkmail of andere beveiligingsinstellingen, of voor winnaars die onjuiste of niet-functionele contactgegevens verstrekken. Als de winnaar niet kan worden gecontacteerd, niet in aanmerking komt, geen aanspraak maakt op de prijs binnen 5 dagen na de verzending van de prijsmededeling, of geen tijdige en correct ingevulde en uitgevoerde verklaring en vrijgave terugstuurt, kan de prijs worden verbeurd verklaard en kan een andere winnaar worden gekozen. De ontvangst van de prijs die in deze campagne wordt aangeboden is afhankelijk van de naleving van alle federale, staats- en lokale wetten en voorschriften. EEN GEVOLGEN VAN DEZE OFFICIËLE REGELS DOOR DE WINNER (OP iPurple's SOLE DISCRETION) Zal IN DE WINNER's DISQUALIFICATIE ZIJN GEBRUIKT als WINNER VAN DE CAMPAIGN, EN ALLE PRIVILEGES ALS WINNER ZULLEN IMMEDIATIEEL TERMINATEREN zijn.

7. Toegekende rechten: Door het invoeren van deze Content begrijp je en ga je ermee akkoord dat iPurple, iedereen die namens iPurple handelt, en de licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden van iPurple, het recht hebben, waar wettelijk toegestaan, om te printen, te publiceren, uit te zenden, te distribueren en te gebruiken in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst zullen worden ontwikkeld, voor altijd en overal ter wereld, zonder beperking, je inzending, naam, gelijkenis, foto, stem, gelijkenis, beeld, uitspraken over de campagne en biografische informatie voor informatieve, reclame-, commerciële, publiciteits-, public-relations- en promotiedoeleinden. zonder verdere compensatie, kennisgeving, herziening of toestemming.

8. Voorwaarden: iPurple behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, de Campagne te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten indien een virus, bug, ongeoorloofde menselijke tussenkomst, fraude of enige andere oorzaak buiten de controle van iPurple de administratie, veiligheid, eerlijkheid of het goede verloop van de Campagne corrumpeert of aantast. In dat geval kan iPurple uit alle in aanmerking komende inzendingen die voor en/of na (indien van toepassing) de actie van iPurple zijn ontvangen, de winnaar kiezen. iPurple behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een persoon te diskwalificeren die het inschrijvingsproces of de werking van de Campagne of de Website manipuleert of die deze Voorwaarden schendt. iPurple heeft het recht, naar eigen goeddunken, om de integriteit van de Campagne te handhaven, om stemmen te annuleren om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot: meerdere inzendingen van dezelfde gebruiker vanaf verschillende IP-adressen; meerdere inzendingen van dezelfde computer die verder gaan dan wat is toegestaan volgens de regels van de Campagne; of het gebruik van bots, macro's, scripts of andere technische middelen om deel te nemen. Elke poging van een deelnemer om opzettelijk een website te beschadigen of de legitieme werking van de campagne te ondermijnen, kan een overtreding van de straf- en burgerwetten zijn. Indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt iPurple zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor zover dat wettelijk is toegestaan.

9. Aansprakelijkheidsbeperking: Door je te registreren ga je ermee akkoord iPurple en haar dochterondernemingen, filialen, reclame- en promotiebureaus, partners, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers, rechtverkrijgenden, werknemers, functionarissen en directeuren vrij te stellen van enige en alle aansprakelijkheid, ziekte, letsel, dood, verlies, geschillen, vorderingen of schade die direct of indirect kunnen ontstaan door nalatigheid of anderszins:
(i) de deelname van een dergelijke Deelnemer aan de Campagne en/of de acceptatie, het bezit, het gebruik of het misbruik van een Prijs of een deel daarvan; 
(ii) technische storingen van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen in een computer, kabel, netwerk, hardware of software, of andere mechanische apparatuur; 
(iii) de onbeschikbaarheid of ontoegankelijkheid van een transmissie-, telefoon- of internetdienst; 
(iv) onbevoegde menselijke tussenkomst in enig deel van het inschrijfproces of de Promotie; 
(v) een elektronische of menselijke fout in de administratie van de Promotie of de verwerking van de inzendingen.

10. DISPUTES: Deze campagne valt onder de wetten van België, ZONDER WETENSCHAPPELIJK. Als voorwaarde voor deelname aan deze Campagne gaat de deelnemer ermee akkoord dat alle geschillen die niet kunnen worden opgelost tussen de partijen, en oorzaken van actie die voortvloeien uit of verband houden met deze Campagne, individueel zullen worden opgelost, zonder gebruik te maken van enige vorm van 'class action', uitsluitend voor een rechtbank in België die bevoegd is. Bovendien heeft de Deelnemer bij dergelijke geschillen in geen geval recht op schadevergoeding en ziet hij af van enig recht op straf-, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, anders dan de werkelijke kosten van de Deelnemer (d.w.z. kosten in verband met deelname aan deze Campagne). Deelnemer doet verder afstand van elk recht op vermenigvuldiging of verhoging van de schade.

11. Privacybeleid: Informatie die wordt ingediend bij een registratie valt onder het privacybeleid dat op de website van iPurple is geplaatst. Om het Privacybeleid te lezen, https://ipurple.eu/gb/content/6-privacy-policy klik hier.

12. De door iPurple gehoste campagne wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven, beheerd of geassocieerd met Facebook, Twitter, Reddit of andere sociale netwerken die worden gebruikt om inzendingen te delen.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password