1


1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

iPurple srl

Vestigingsadres: Arboretumlaan 46, 3080 Tervuren, Belgium

Telefoonnummer : +32 (0) 498.63.86.06

E-mailadres: info@ipurple.eu

Btw-nummer: BE.0773.539.861

 

2. TOEPASSINGSBEREIK

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op bestellingen op de Belgische internetsite www.ipurple.eu die geplaatst worden door natuurlijke personen die handelen in de hoedanigheid van consument (hierna “de Klant”).

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door iPurple srl.

De bevestiging van de bestelling door de Klant houdt volledige, onbeperkte en onvoorwaardelijke acceptatie in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden door de Klant, met uitsluiting van elk ander document. De geldende algemene voorwaarden op het moment van bevestiging hebben voorrang op alle eerdere versies.

 

3. PRODUCTEN / PRIJS

 

3.1. Productaanbod

De Producten die te koop worden aangeboden zijn de Producten die beschikbaar zijn op het moment van bevestiging en betaling van de bestelling door de Klant. iPurple srl behoudt zich het recht voor haar aanbod op elk moment te wijzigen door het toevoegen, wijzigen of verwijderen van Producten.

De Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Het geleverde Product kan afwijken van het Product dat op de Site wordt gepresenteerd zonder dat dit recht geeft op annulering van de verkoop door de Klant i) als het betreffende Product een product is dat ambachtelijk of semi-ambachtelijk wordt vervaardigd waardoor perfecte homogeniteit van de productie niet mogelijk is, ii) of als het Product tussen de besteldatum en de leveringsdatum onderhevig is aan wijzigingen in verband met technische of technologische ontwikkelingen, in beide gevallen met dien verstande dat het verschil geen betrekking heeft op essentiële eigenschappen van het Product, niet van invloed is op de kwaliteit en geen prijsverhoging met zich meebrengt.

Wij kunnen niet garanderen dat de kleur die u op de website of in de catalogi ziet, perfect overeenkomt met de kleur van het product, aangezien de weergave van de kleur mede afhankelijk is van de browser en de monitor die u gebruikt. iPurple srl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onnauwkeurigheden in de foto's op de Website.

 

3.2. Prijs van de Producten

De Prijzen van de producten worden weergegeven in euro en zijn inclusief alle belastingen en heffingen. De weergegeven prijs is exclusief de kosten van levering, behalve indien anders vermeld.

iPurple srl behoudt zich het recht voor de prijzen van haar Producten naar eigen inzicht te wijzigen. De tariefvoorwaarden die gelden op de datum van validering door de Klant van de bestelling zijn van toepassing op de bestelling.

 

4. BESTELLINGEN

 

4.1. Plaatsen van een bestelling

De Klant moet de gekozen producten in zijn winkelwagentje doen. De Klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling en de totaalprijs gedetailleerd te bekijken en kan wijzigingen aanbrengen voordat de bestelling definitief wordt gevalideerd. 

De klant heeft de mogelijkheid om een klantaccount aan te maken op de Site www.ipurple.eu.

 

4.2. Valideren van een bestelling 

Acceptatie van de bestelling door de Klant wordt gematerialiseerd door zijn acceptatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de betaling.

iPurple srl behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren om wettige redenen, met name in geval van een niet opgelost geschil ten gevolge van niet-betaling van een eerdere bestelling.

iPurple srl stuurt zo snel mogelijk per e-mail een bevestiging van de bestelling waarin de substantiële elementen worden vermeld (bestelnummer, bestelde producten, leveringsplaats, etc.).

De Klant stemt ermee in dat de bevestiging van de bestelling beschouwd wordt als bewijs van het ontstaan van de contractuele relatie met iPurple srl.

In geval van niet-beschikbaarheid van een of meerdere bestelde product(en) verplicht iPurple srl zich ertoe de Klant hierover zo snel mogelijk per e-mail te informeren.

 

5. BETALING

 

5.1. Betaling

De betaling wordt uitsluitend in euro en voor het totaal bedrag van de bestelling uitgevoerd per bankkaart, PayPal, of aankoopbon.

Bestellingen worden pas na validering van de betaling in behandeling genomen, er wordt geen korting of late betalingsrente toegepast. Betalingen kunnen niet worden opgeschort of verrekend zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van iPurple srl.

 

5.2. Betaling per bankkaart

De volgende bankkaarten worden geaccepteerd: Visa, Mastercard, American Express, en lokale betaalmethoden: iDeal, Sofort, Giropay, Bancontact,...

 

5.3. Betaling via Paypal

Bij de validering van de bestelling moet de Klant zijn e-mailadres dat gekoppeld is aan PayPal en zijn PayPal wachtwoord gebruiken. Als de Klant geen PayPal account heeft, wordt hij bij betaling naar de PayPal pagina geleid waar hij een account aan kan maken om deze betaalmethode te kunnen gebruiken.

 

5.4. Betaling met aankoopbon

De aankoopbon moet in een (1) keer worden gebruikt en kan niet opgedeeld worden, er wordt niet terugbetaald op een aankoopbon. De aankoopbon kan worden gebruikt als aanvulling op een ander betaalmiddel.

 

5.5. Facturatie

De factuur die aan de Klant wordt gestuurd bevat alle indicaties die de Klant heeft opgenomen. De vermelde indicaties kunnen niet na uitgifte van de factuur worden gewijzigd. De koper kan de gegevens wijzigen bij elke nieuwe bestelling op de Site.

 

6. LEVERING EN UITVOERING

Afhankelijk van de bestemming kan de levering gebeuren: op een afhaalpunt, op een adres naar keuze, bij je thuis of op je werk, in een pakketautomaat (alleen in België - Bpost).

Het type van verzending, de levertijd en de bijbehorende kosten zullen bij de bestelling worden gespecificeerd, afhankelijk van de plaats van levering, het gewicht en het bedrag van de bestelling.

Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 30 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

7. HERROEPINGSRECHT

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 30 dagen vanaf de levering of, bij diensten, het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 3 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

Tijdens de eerste 30 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.

Sommige producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, dit is verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken, of is geïnstalleerd of geregistreerd.

Dienstenovereenkomsten zijn na volledige uitvoering van de dienst uitgesloten van het het herroepingsrecht, maar alleen als: de uitvoering van de dienst is begonnen met je uitdrukkelijke voorafgaande instemming.

For reasons of hygiene, cosmetic products must always be in the sealed packaging. We cannot accept packaging that has already been opened.

Clothing can only be returned if it has not been worn or washed and if it bears the original labels when present. Undergarments can only be returned in unopened packaging.

We can only accept returns when the order is sent undamaged, in the original packaging and in a sturdy shipping box. For products that are damaged or show signs of use, we reserve the right to refuse the return or only make a partial refund to cover the damage.

When you return the entire order, we ask that you also return the purchase gift, if applicable. Otherwise, we will retain the value of the purchase gift in the refund amount.

 

8. PERSOONSGEGEVENS

iPurple srl hecht veel belang aan de bescherming en het respecteren van de privacy van haar Klanten en hun persoonsgegevens en verplicht zich tot naleving van de geldend regelgeving, met name de Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016. iPurple srl verzamelt en verwerkt persoonsgegeven van haar Klanten met als doel het beheren van de verschillende etappes van de bestelling, het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes naar aanleiding van bestellingen. De Klant heeft een recht op toegang, correctie, bezwaar en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Hij kan tevens verzoeken om beperking en overdracht van zijn gegevens. De Klant kan deze rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar info@ipurple.eu, met vermelding van zijn contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer). iPurple srl kan gehouden zijn de identiteit van de Klant te controleren ter beveiliging van de verwerking van zijn verzoek. e www.maisonsdumonde.com, rubriek “Persoonsgegevens”. Meer informatie over de praktijken van iPurple srl met betrekking tot persoonsgegevens is te vinden in het Beleid bescherming persoonsgegevens dat beschikbaar is op de Site www.maisonsdumonde.com, rubriek “persoonsgegevens”.

 

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

 

10.1. Gebruik van de internetsite

De navigatie op de Site www. ipurple.eu is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers. iPurple srl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen, fouten, virussen die van invloed zijn op de continuïteit van toegang tot de Site, noch voor directe of indirecte schade, met name het disfunctioneren van de computerinstallatie van de gebruiker dat zich voordoet naar aanleiding van het gebruik van de Site.

 

10.2. Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

11. DIVERSEN

 

11.1. Bewijs

E-mails dienen als bewijs tussen de partijen, zelfs als automatische registratiesystemen worden gebruikt, met name in geval van een geschil.

 

11.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig worden geacht of verklaard onder toepassing van wet- of regelgeving, een vordering of een definitief besluit van een bevoegde jurisdictie, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

 

11.3. Geen afstandsverklaring

Het feit dat een Partij tijdelijk of permanent geen uitvoering eist van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden houdt in geen geval in dat afstand wordt gedaan van de rechten die de betreffende Partij heeft op grond van die bepaling.

 

12. KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

Natuurlijk hopen we altijd dat al onze klanten volledig tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@ipurple.eu. We doen er alles aan om je klacht te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password