1

Bijgewerkt op 28 januari 2022

1. Partijen en doel

iPurple srl (hierna "iPurple" of de "Controller")
Arboretumlaan 46, 3080 Tervuren, België
BCE / VAT : BE.0773.539.861
Mail: info@ipurple.eu
Telefoon: +32 498 63 86 06

 

iPurple stelt dit Privacybeleid vast met als doel de Gebruikers van de website die gehost wordt op www.ipurple.eu (hierna de "Site") op een transparante manier te informeren over de manier waarop persoonsgegevens door iPurple worden verzameld en verwerkt.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, hetzij een natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er op enigerlei wijze mee in contact komt.

Als zodanig bepaalt iPurple alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Daartoe verbindt iPurple zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de wet") en de Europese verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "de verordening").

iPurple is vrij in de keuze van elke natuurlijke of rechtspersoon die op haar verzoek en namens haar de persoonsgegevens van gebruikers verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). Indien nodig verbindt iPurple zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en het Reglement.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door iPurple, in haar hoedanigheid van Gegevensverwerker, of door dienstverleners die in naam en voor rekening van iPurple handelen, geschiedt in overeenstemming met de Wet en het Reglement.

De persoonsgegevens worden door iPurple verwerkt, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via :

een geautomatiseerde procedure (aankoop van producten, registratie van evenementen,...)
het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief
het gebruik van cookies
het verzenden van enquêtes of vragenlijsten

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met artikel 13 van het Reglement worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en zijn deze als volgt:

1. om de uitvoering van de voorgestelde en overeengekomen diensten op de Site te verzekeren;
2. de uitvoering van de aangeboden diensten te controleren;
3. het uitvoeren van marketingactiviteiten en promotionele informatie met de voorafgaande toestemming van de Gebruiker en tot aan de intrekking van deze toestemming, bijvoorbeeld het versturen van promoties op de producten en diensten van iPurple;
4. Beantwoording van de vragen van de gebruiker;
5. het opstellen van statistieken om de website, de aangeboden diensten en de interne organisatie van de werking te verbeteren;
6. de kwaliteit van de Website en de door iPurple aangeboden producten en/of diensten te verbeteren;
7. om een betere identificatie van de interessegebieden van de gebruiker mogelijk te maken.

 

4. Persoonlijke gegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt er bij het bezoeken en gebruiken van de Site mee in dat iPurple de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, volgens de voorwaarden en principes die in dit Privacybeleid worden beschreven:

1. De informatie van de Gebruikers die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de correcte uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, d.w.z. naam, voornaam, adres, IBAN-nummer en bankgegevens, etc.; en meer in het algemeen alle informatie die de Gebruiker vrijwillig verstrekt;            

2. Informatie van Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact op te nemen via telefoon, e-mail of andere middelen, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mail adres en het telefoonnummer van Gebruikers;     

3. Met betrekking tot elk van de bezoeken van de Gebruikers aan de Site, wordt de informatie automatisch verzameld:               

a. IP-adres, type en model browser, tijdzone, besturingssysteem;             

b. alle informatie betreffende de pagina's die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, met inbegrip van de URL, de navigatietijd,...

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker zich bewust te zijn van en vrijelijk in te stemmen met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, met name, bewust en ondubbelzinnig. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje met het voorstel voor het privacybeleid in de hyperlink heeft aangevinkt. Deze toestemming is een onmisbare voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie met iPurple aan te gaan. Elke overeenkomst tussen iPurple en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Gegevensverwerker, in overeenstemming met de voorwaarden en principes die in dit Privacybeleid zijn opgenomen, zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij op de Site of in het kader van de door iPurple aangeboden diensten communiceert, verwerkt en verzamelt voor de hierboven aangegeven doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder verleende toestemming niet in gevaar.

6. Duur van de opslag van de persoonsgegevens van de gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de verordening en de wet houdt de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Deze periode is in ieder geval minder dan: 1 jaar

7. Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers, onderaannemers of leveranciers van iPurple die voldoende garanties bieden voor de beveiliging van gegevens en die met iPurple samenwerken bij de marketing van producten of de levering van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van iPurple en zijn verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

In alle gevallen zullen de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt, zich houden aan de inhoud van dit privacybeleid. iPurple verzekert dat zij de gegevens alleen zullen verwerken voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of prospectie, zal de Gebruiker vooraf worden geïnformeerd om zijn toestemming te geven voor het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens.

8. Rechten van de gebruikers

De Gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door een bericht te sturen per e-mail naar het volgende adres: info@ipurple.eu, of een brief per post, met een kopie van zijn identiteitskaart op het volgende adres: Arboretumlaan 46, 3080 Tervuren, België

a. Recht van toegang

In overeenstemming met artikel 15 van het Reglement garandeert iPurple het recht van de Gebruiker op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie:

- de doeleinden van de verwerking;
- de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
- de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die in derde landen of internationale organisaties zijn gevestigd;
- indien mogelijk, de beoogde periode van opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode vast te stellen ;
- het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de verordening, en, ten minste in dergelijke gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van de verwerking voor de betrokkene

De Gegevensverwerker kan een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten vragen voor eventuele extra kopieën die door de Gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek elektronisch (bijvoorbeeld via e-mail) indient, wordt de informatie in een veelgebruikte elektronische vorm verstrekt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Een kopie van de gegevens van de Gebruiker wordt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker gecommuniceerd.

b. Recht op correctie

iPurple garandeert de gebruiker het recht op correctie en verwijdering van persoonsgegevens.

Overeenkomstig artikel 16 van de verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker zal eerst zelf de nodige wijzigingen aanbrengen vanaf zijn gebruikersaccount/andere account, tenzij deze niet autonoom kunnen worden doorgevoerd, in welk geval het verzoek aan iPurple kan worden gedaan.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

c. Recht op wissen

De Gebruiker heeft het recht om zo snel mogelijk de verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 17 van het Reglement.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig het voorgaande lid te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, om de andere voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door die voor de verwerking verantwoordelijken van een koppeling naar dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie daarvan.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking noodzakelijk is:

- voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
- een wettelijke verplichting na te komen die vereist dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of ter uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend;
- de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de voor de verwerking verantwoordelijke elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke wissing van persoonsgegevens of van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.

d. Recht op beperking van de behandeling

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen genoemd in artikel 19 van het Reglement.

Overeenkomstig artikel 19 van de verordening stelt de verantwoordelijke voor de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien deze daarom verzoekt.

e. Recht op gegevensdraagbaarheid

In overeenstemming met artikel 20 van de verordening hebben gebruikers het recht om hun persoonsgegevens van iPurple te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. De gebruiker heeft het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder dat iPurple deze gegevens belemmert in de gevallen die in het Reglement zijn voorzien.

Wanneer de gebruiker zijn recht op gegevensportabiliteit overeenkomstig het vorige lid uitoefent, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere voor de verwerking verantwoordelijke te laten doorsturen, voor zover dit technisch mogelijk is.

De uitoefening van het recht op gegevensuitwisseling laat het recht op uitwissing onverlet. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het officiële gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toegekend.

Het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, waaronder de automatisering van de gegevens door iPurple. In overeenstemming met artikel 21 van het Reglement zal iPurple geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor het werven van klanten, heeft de gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke werven, met inbegrip van het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke werven.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor het werven van klanten, worden de persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

g. Recht om te klagen

De Gebruiker heeft het recht om een klacht over de verwerking van zijn persoonsgegevens door iPurple in te dienen bij de voor het Belgische grondgebied bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

U kunt een klacht indienen op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit           
Pressestraat 35, 1000 Brusse

Telefoon + 32 2 274 48 00
Fax + 32 2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats.

9. Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om de Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit helpt om gebruikers een betere browse-ervaring te bieden en een verbetering van de Site en de inhoud ervan. De doelstellingen en modaliteiten van de cookies zijn in dit artikel opgenomen.

a. Algemene principes

Een "Cookie" is een bestand dat bij het raadplegen van de Website tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst, met het oog op een latere aansluiting. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee iPurple samenwerkt.

Sommige van de door iPurple gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, terwijl andere het mogelijk maken om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies personaliseren of uitschakelen door zijn browser in te stellen.

Door gebruik te maken van de Website gaat de Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Soort cookies en doeleinden

Verschillende soorten cookies worden door iPurple op de Site gebruikt:

- Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

- Cookies voor statistische en publieksmetingen: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook wijzen op surfgedrag, zijn ze een effectief middel om het surfgedrag van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die voor hem/haar interessant kunnen zijn. Ze stellen iPurple ook in staat om mogelijke bugs op de Website te identificeren en te corrigeren.

- Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door het behoud van bepaalde ingevoerde keuzes (bijvoorbeeld gebruikersnaam of taal);

- Tracking cookies: iPurple gebruikt tracking cookies via Google Analytics, AdWords, Bing, Facebook, Twitter services, om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Website te meten en om anonieme statistieken te produceren. Met deze statistieken kan iPurple de Website verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

c. Koekjesbewaartijd

Cookies worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de gebruiker kunnen worden opgeslagen en hun bewaartermijn zijn als volgt: 20 dagen

d. Cookiebeheer

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de parameters van zijn browser aan te passen. Door de programmering van de browser kan de gebruiker ook een melding of kennisgeving ontvangen zodra een website gebruik maakt van cookies en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, accepteert hij/zij dat de Website niet optimaal functioneert. Het is daarom mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij of zij dit doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met de volgende browser:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
- Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
- Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA

Indien de Gebruiker het gebruik van cookies van Google Analytics weigert toe te staan, wordt hij/zij uitgenodigd zijn/haar browser hierop in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de Gegevensverwerker

De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet aan iPurple gerelateerd zijn. De inhoud van deze sites en de naleving van de wet- en regelgeving valt niet onder de verantwoordelijkheid van iPurple.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven voor het openbaar maken van persoonlijke informatie of gegevens van een minderjarige onder 16 jaar op de website. iPurple raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te bevorderen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd - die door minderjarigen zijn ingevoerd. In geen geval zullen persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking indien de Gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.

iPurple is niet verantwoordelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonsgegevens, met name door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van computeraanvallen.

11. Beveiliging

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voert organisatorische en technische maatregelen uit om een passend niveau van veiligheid voor de verwerking en verzameling van gegevens te waarborgen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn afhankelijk van de kosten van de uitvoering in relatie tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

De Gegevensverwerker maakt gebruik van standaard encryptietechnologieën binnen de IT-sector bij het overbrengen of verzamelen van gegevens op de Site.

12. Wijzigingen in het privacybeleid

iPurple behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig de Privacy Policy te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen. Een dergelijke wijziging zal op de Site worden geplaatst of per e-mail worden verstuurd voor afdwingbaarheidsdoeleinden.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van iPurple.

14. Contact

Voor vragen of klachten met betrekking tot dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Gegevensverwerker via het volgende adres: info@ipurple.eu.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password